Україна - Польща - Німеччина
Міжнародне товариство

Угода про співпрацю Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» та Фонду Петра Порошенка

02 листопада 2012

Міжнародна громадська організація «Україна-Польща-Німеччина» (далі – МГО «Україна-Польща-Німеччина»), в особі Голови Татусяка Сергія Пилиповича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Фонд Петра Порошенка (далі – Фонд), в особі Засновника фонду Порошенка Петра Олексійовича, що діє на підставі Статуту Фонду з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю Угоду про наступне.

1. Загальні умови

1.1. Ця Угода передбачає співробітництво Сторін щодо створення умов для дієвого діалогу між представниками громадських організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, територіальних громад, засобів масової інформації України та інших країн Європи для вивчення та обміну досвідом діяльності, взаєморозуміння, стабільного економічного розвитку та культурного обміну, впровадження в Україні ідей демократії, свободи слова, верховенства закону та права.

1.2. Метою співробітництва Сторін є спільні дії з реалізації заходів практичного, інформаційного та наукового характеру у сфері міжнародного співробітництва, налагодження партнерських відносин між органами влади, територіальними громадами, громадськими організаціями і фондами України та інших країн.

2. Принципи Угоди

2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співробітництва у напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди.

2.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України.

2.3. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених завдань, у межах своєї компетенції.

2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди.

2.5. Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди здійснюється на основі принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів та інтересів суспільства, оперативності, раціональності, конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.

3. Форми співробітництва

3.1. Сторони для досягнення мети цієї Угоди здійснюють співпрацю у формі та шляхом:

 • проведення моніторингу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері європейської інтеграції України;
 • проведення моніторингу практики застосування законодавства у сфері європейської інтеграції України;
 • розробки рекомендацій для органів державної влади і місцевого самоврядування з правового регулювання процесів і тенденцій у сфері європейської інтеграції України;
 • розробки спільних пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері європейської інтеграції України;
 • вивчення та імплементації проектів Європейського союзу в сфері регіональної політики, в рамках програм Східного Партнерства та інших програм Європейського Союзу;
 • організації програм обміну, навчання та підвищення кваліфікації фахівців різних галузей між Україною та країнами Європейського Союзу;
 • розробки та друку методичних посібників, інформаційних буклетів, іншої друкованої продукції, що стосується євроінтеграційної тематики та застосування в Україні кращого європейського досвіду;
 • обміну інформацією, необхідними матеріалами та документами, які мають значення для співробітництва;
 • пошуку партнерів для співпраці між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськими організаціями, ЗМІ, організаціями та установами;
 • організації семінарів, лекцій, конференцій, «круглих столів», профілактично-просвітницьких заходів, професійних стажувань і навчальних поїздок для місцевих лідерів і працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
 • проведення конкурсів, спрямованих на заохочення застосування в Україні кращих європейських практик («краща територіальна громада», «ефективний сільський голова», «активна громадська організація» і т.і.);
 • спільної реалізації міжнародних проектів, в тому числі за рахунок власних коштів Сторін, фондів Європейського Союзу та інших установ;
 • обміну досвідом і «рекламою гарних практик» у сфері створення та зміцнення територіального самоврядування, різних аспектів життєдіяльності територіальних громад;
 • надання можливості користування приміщеннями та технічними засобами Сторін для виконання умов Угоди в спільній діяльності на підставі окремих угод;
 • допомога у створенні та діяльності шкільних євроклубів;
 • проведення конкурсів для учнівської та студентської молоді з євроінтеграційної тематики;
 • організація та проведення культурно-мистецьких заходів, як в Україні, так і в країнах Європі;
 • проведення та участь у міжнародних спортивних змаганнях;
 • висвітлення результатів співпраці Сторін у засобах масової інформації з метою широкого інформування громадськості про їх діяльність;
 • будь-якої іншої не забороненої законом діяльності, що спрямована на досягнення мети цієї Угоди.

3.2. За необхідності реалізації окремих проектів та заходів, передбачених цією Угодою, Сторони можуть укладати відповідні додаткові угоди, які є невід’ємною частиною цієї Угоди, розробляти спільні документи щодо взаємодії.

4. Умови співробітництва

4.1. МГО «Україна-Польща-Німеччина» забезпечує організаційну, ідеологічну, методичну, наукову, практичну, інформаційну підготовку та супровід реалізації спільних проектів, що реалізуються в рамках даної Угоди, а Фонд – організаційну, ресурсну підтримку та часткове фінансове забезпечення реалізації цих проектів.

5. Строки

5.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.

5.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за повної взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які випливають з даної Угоди.

6. Інші умови

6.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї Угоди протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - відповідно з вимогами чинного законодавства.

6.2. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються за взаємною домовленістю Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід’ємною частиною.

6.3. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному в кожної із Сторін.

Голова МГО «Україна-Польща-Німеччина»

Сергій Татусяк

Засновник Фонду Петра Порошенко

Петро Порошенко


повернутися до списку